Yhdistyksen säännöt

Tampereen Vetokoiraseura ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Vetokoiraseura ry., josta epävirallisesti voidaan käyttää lyhennystä Taves. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:n, Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry:n sekä Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n jäsenyhdistyksenä.  

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on opastaa jäseniään palveluskoirien kouluttamisessa ja kasvattamisessa ja näin edistää palveluskoirarotujen käyttöominaisuuksia ja koirajalostustyötä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on vuorovaikutuksessa kenneljärjestöjen kanssa. Toiminnassaan yhdistys pyrkii erilaisten ohjattujen koulutusten, kilpailuiden, julkaisujen, luentojen, leirien sekä muiden saman luontoisten tapahtumien avulla lisäämään jäsentensä koiratietoutta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan testamentteja sekä lahjoituksia, sekä osallistumaan erilaisten koiratapahtumien järjestämiseen.  

3. Yhdistyksen virallinen kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.  

4. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi ovat oikeutettuja pääsemään kaikki henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy, ja jotka noudattavat näitä sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä. Jäseneksi pyrkivän henkilön on yhdistyksen hallitukselle ilmoitettava nimensä, syntymäaikansa, kotipaikkansa sekä suoritettava yhdistykselle kuuluvat liittymis- ja jäsenmaksut. Jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen nimi, syntymäaika ja kotipaikka sekä milloin on yhdistyksen jäseneksi otettu.

Yhdistys voi myös ottaa kannatusjäseniä ja yhdistyksen kokous voi kutsua jonkun vanhan jäsenen kunniapuheenjohtajaksi.

Kunniajäseniksi voi yhdistys kutsua jäseniään, jotka erikoisen huomattavalla tavalla ovat edistäneet tai tukeneet yhdistyksen toimintaa, tai henkilöitä, jotka muuten ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi.

Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta voidaan tehdä hallituksen esityksestä yhdistyksen kevätkokouksessa, jos sitä kannattaa vähintään ⅔ annetuista äänistä.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä milloin tahansa. Siitä on ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle kirjallisesti, tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Eroaminen merkitään pöytäkirjaan, ja eroavan jäsenen on suoritettava mahdollisesti maksamatta olevat vuosimaksut. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus määrätään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.

Jäsenmaksu tulee maksaa helmikuun loppuun mennessä.

Varsinainen jäsen saa vapaajäsenyyden oltuaan kaksikymmentä (20) vuotta yhdistyksen jäsenenä. Perheenjäsenestä ei voi tulla vapaajäsentä.

Hallituksen hyväksyttyä henkilön jäseneksi, hän voi maksaa 10 kertaisen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun kerralla, saaden näin ainaisjäsenyyden.

7. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valitaan jäsenet kahden vuoden mittaiselle kaudelle. Kahden vuoden hallituskauden jälkeen jäsen on erovuorossa, vuosittain erovuorossa on kolme (3) hallituksen jäsentä. Erovuoroinen jäsen voidaan kuitenkin valita uudelleen hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistys voi tarpeen mukaan valita erilaisia toimikuntia. Toimikunnat ovat velvollisia antamaan toimistaan selostuksen hallitukselle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä (3), puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi (2) yhdessä, mutta raha-asioissa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi rahastonhoitajan kanssa.

9. Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikko ennen kevätkokousta hallitukselle.   

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja vuosikokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouksen äänestyksiin saavat vain jäsenmaksunsa suorittaneet ottaa osaa. Äänestyksessä on kullakin jäsenellä vain yksi (1) ääni. Kuitenkin voi läsnä oleva edustaa valtakirjalla yhtä (1) poissaolevaa jäsentä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, yhdistyksen virallisilla internetsivuilla tai sähköpostitse. 

12. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokoustoimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Tarkastetaan valtakirjat.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esityslistan hyväksyminen.
 6. Käsitellään hallituksen laatima seuraavaa vuotta koskeva toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 8. Määrätään toimihenkilöiden palkkiot.
 9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja.
 10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 11. Valitaan vähintään yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilin-tai toiminnantarkastaja.
 12. Valitaan edustajat 1. pykälässä mainittuihin yhdistyksiin.
 13. Valitaan varsinaiset jaostot ja toimikunnat
 14. Päätetään muista johtokunnan tai näiden sääntöjen 10. pykälän mukaan muiden jäsenten esittämistä asioista.
 15. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokoustoimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Tarkastetaan valtakirjat.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esityslistan hyväksyminen.
 6. Esitetään yhdistyksen edellisen toimintavuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastaja(jie)n lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 7. Päätetään muista johtokunnan tai näiden sääntöjen 10.pykälän mukaan muiden jäsenten esittämistä asioista.
 8. Kokouksen päättäminen.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian päätettäväksi yhdistyksen kokouksessa, on esitys tehtävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii sen ennen kokousta valmistella; vuosikokouksen kysymyksessä ollen ennen lokakuun 1. päivää ja kevätkokouksen ennen helmikuun 1. päivää.

Jos asia on sellainen laadultaan, että se on ilmoitettava kokouskutsussa, on esitys tehtävä siitä johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. 

13. Yhdistyksen jäsenmaksut

Yhdistys on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun 1. pykälässä mainittuihin yhdistyksiin, jonka kyseiset yhdistykset määräävät. 

14. Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävät ja velvollisuudet

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ja valvoo sen etuja myös oikeuksissa ja virastoissa sekä johtaa puhetta yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa. 

Varapuheenjohtaja toimittaa puheenjohtajan tehtävät puheenjohtajan ollessa estynyt. 

Sihteeri hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, laatii vuosikertomuksen ja kirjoittaa pöytäkirjat yhdistyksen ja hallituksen kokouksista. 

Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja on velvollinen pitämään kassaa ja muita tarpeellisia kirjanpitokirjoja ja toimittaa hallitukselle maksettavat laskut hyväksyttäviksi ja kirjattavaksi pöytäkirjaan. 

Jäsensihteeri hoitaa yhdistyksen jäsenrekisteriä.

Jaostot ja toimihenkilöt huolehtivat heille määrätyistä tehtävistä. Heidän on tehtävä ehdotuksensa ja toimintasuunnitelmansa hallitukselle. 

Yllämainittuja tehtäviä voidaan yhdistää, ja tarpeen tullen voidaan toimihenkilöille valita varamiehet.

15. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää vain ehdoilla, että muutosilmoitus on mainittu kokouskutsussa ja, että ehdotusta kannattaa vähintään ⅔ annetuista äänistä.

16. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistystä ei kuitenkaan voida purkaa, eikä sen tarkoitusta muuttaa; jos vähintään seitsemän (7) jäsentä haluaa jatkaa näiden sääntöjen edellyttämää toimintaa.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, lankeavat sen jäljellä jäävät varat Suomen eläinsuojeluyhdistykselle käytettäväksi eläinsuojelutoimintaan.